لایحه دوبلن

 آیا قضیه پناهندگی تو در اتریش بررسی میشود؟

معنای بررسی، اجازه دادن برای درخواست پناهندگی است. قانون که این احکام درآن آمده است بنام احکام دوبلن یاد میشود. در قانون ذکر شده که اطفال و خردسالان باید با فامیل وخویشاوندان خود یکجا زندگی کنند.

آیا پدر، مادر، خواهر، برادر، خاله/عمه ویا کاکا/ماما تو در کدام کشور اتحادیه اروپا زندگی میکند؟ میخواهی با آنها باشی؟ لطفأ به نماینده خود ویا به کدام کارمند اداره فدرال امور خارجی ها وپناهندگی بگو.

فامیل وخویشاوندان تو درکدام کشور زندگی میکنند؟ اداره فدرال امور خارجی ها وپناهندگی ازآن کشورپرسان میکند که آیا قضیه پناهندگی ترا در آنجا بررسی میکنند.

برای بزرگسالان مقررات دیگر وجود دارد. آنهاییکه عمرشان از ۱۸ سال بلند است بزرگسال اند. حالا تو در اتریش هستی. آیا قبلأ در کدام کشور دیگر اروپایی بودی؟ پس اگر بوذی احتملأ باید به آن کشور برگردی.