اجازه نامه درخواست پناهندگی در ترایسکیرخن

ادارات و محاکم

کی؟

چی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

اداره فدرال امور خارجي
ها وپناهندگي -اولین محل پذیرش شرق

تصمیم میگیرد آیا قضیه پناهندگی
تو در اتریش بررسی میشود

Otto Glöckelstraße 24, 2514 Traiskirchen, Haus 17 02252 5052-7171bfa-east-ost-einlaufstelle@bmi.gv.at
www.bfa.gv.at

محکمه اداری فدرال

در وقت شکایت تصمیم اداره فدرال
امور خارجي ها وپناهندگي را
بررسی مینماید

Erdbergstraße 192 – 196, 1030 Wien,
Derfflingerstraße 1, 4020 Linz,
Schlögelgasse 9, 8010 Graz,
Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck
01 60149 0einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at

موسسات کمک کننده

در ترایسکیرخن مشاورین حقوقی ترا کمک میکنند، مشوره دادن رایگان است.

کی؟

چی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

این موسسات هم میتوانند ترا کمک کنند. مشوره های شان رایگان است.

[table “23” not found /]