قضیه پناهندگی

ادارات و محاکم

اداره فدرال امور خارجي ها وپناهندگي در ایالت خودت در مورد درخواست پناهندگی تو تصمیم میگیرد.
مولأ در هر ایالت چند اداره موجود میباشد: یکی مدیریت ساحوی و دیگر دفتر خارج از ساحه. از نماینده خود پرسان کن.
محکمه اداری فدرال تصمیم اداره پناهندگی را در هنگام مرافعه طلبی بررسی میکند. از نماینده خود پرسان کن.

کی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

اداره فدرال امور خارجی هاوپناهندگی-مدیریت

Landstraßer Hauptstraße 169, 1030 Wien01 53126 5001BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.atwww.bfa.gv.at/

مدیریت ساحوي وین

Hernalser Gürtel 6 - 12, 1080 Wien01 42792 96 7049BFA-RD-W-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي نیدر اوسترایخ

Maria-Theresien-Ring 9
2700 Wiener Neustadt
059133 35 7001BFA-RD-N-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي بورگنلند

Neusiedler Straße 24-26, 7000 Eisenstadt
059133 15 7001 BFA-RD-B-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي اوبراوسترایخ

Derfflingerstraße 1, 4020 Linz059133 45 7001BFA-RD-O-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي شتایرمارک

Sauraugasse 1, 8010 Graz
059133 65 7001 BFA-RD-ST-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي کرنتن

Trattengasse 34, 9500 Villach059133 25 7001 BFA-RD-K-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي سالزبورگ

Münchner Bundesstraße 202, 5020 Salzburg059133 55 7001 BFA-RD-S-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي تیرول

Dr. Franz Werner Straße 34, 6020 Innsbruck059133 75 7001 BFA-RD-T-Einlaufstelle@bmi.gv.at

مدیریت ساحوي فورال بیرگ

Reichsstraße 175, 6800 Feldkirch0 59133 85 7001 BFA-RD-V-Einlaufstelle@bmi.gv.at

محکمه اداری فدرال وین

Erdbergstraße 192 - 196, 1030 Wien01 60149 0 einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at/

محکمه اداری فدرال دفتر ساحوي لینز

Derfflingerstraße 1, 4020 Linz

محکمه اداری فدرال دفتر ساحوي گراتس

Schlögelgasse 9, 8010 Graz

محکمه اداری فدرال دفتر ساحوي اینسبروک

Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck