د پناه غوښتنی

ادارې او محکمې

د بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداره ستا د اوسیدلو په ایالت کی ستا د پناه د غوښتنلیک په مورد کی تصمیم نیسی.
معمول په هر ایالت کی ډیری ادارې شته: یو ستاحوی مدیریت او یو د ستاحی څخه بهر دفتر. له خپل حقوقی استتازمی څخه پوښتنه وکړه.
فدرال اداري محکمه د د پناه ورکولو د اداری تصمیم څیړی. د خپل استتازمی څخه په دۍ هکله پوښتنه وکړه.

څوک؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

د بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداره

Landstraßer Hauptstraße 169, 1030 Wien01 53126 5001BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.atwww.bfa.gv.at/

ساحوي مدیریت وین

Hernalser Gürtel 6 - 12, 1080 Wien01 42792 96 7049BFA-RD-W-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت نیدراوسترایخ

Maria-Theresien-Ring 9
2700 Wiener Neustadt
059133 35 7001BFA-RD-N-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت بورګنلند

Neusiedler Straße 24-26, 7000 Eisenstadt
059133 15 7001 BFA-RD-B-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت اوبر اوسترایخ

Derfflingerstraße 1, 4020 Linz059133 45 7001BFA-RD-O-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت اشتایرمارک

Sauraugasse 1, 8010 Graz
059133 65 7001 BFA-RD-ST-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت کیرنتن

Trattengasse 34, 9500 Villach059133 25 7001 BFA-RD-K-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت سالزبورګ

Münchner Bundesstraße 202, 5020 Salzburg059133 55 7001 BFA-RD-S-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت تیرول

Dr. Franz Werner Straße 34, 6020 Innsbruck059133 75 7001 BFA-RD-T-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ساحوي مدیریت فورالبیرګ

Reichsstraße 175, 6800 Feldkirch0 59133 85 7001 BFA-RD-V-Einlaufstelle@bmi.gv.at

فدرال اداري محکمه وین

Erdbergstraße 192 - 196, 1030 Wien01 60149 0 einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at/

د فدرال اداري محکمی ساحوي دفتر لینز

Derfflingerstraße 1, 4020 Linz

د فدرال اداري محکمی ساحوي دفتر ګراز

Schlögelgasse 9, 8010 Graz

د فدرال اداري محکمی ساحوي دفتر اینسبروک

Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck