رسیدن به اتریش

هر شخصیکه در اتریش پناهندگی میخواهد (درخواست پناهندگی میدهد) دریک جای مطمئن می آید. در ولایات جاهای مطمین وجود دارد که به نام “مرکز تقسیمات” یاد میشود. آیا سن تو پایینتر از ١٨ سال است؟ در این صورت تو به یک جای مطمین اولین محل پذیر میروی.
اولین محل پذیرش در ترایسکیرخن ولایت نیدراوسترایخ قرار دارد. در جا های دیگر اتریش نیز مراکزویژه نهگداری و کمک برای جوانان و کودکا ن وجود دارد.

جای معلومات

کجا زندگی میکنی ؟ تو در ترایسکیرخن هستی؟ در اولین محل پذیرش ترایسکیرخن میتوانی درجای »Infopoint« معلومات به دست بیآوری. دراینجا نقشه یی تعمیر اولین محل پذیرش شرق را میبینی.

Infopoint Traiskirchen

کارت هویت

وقتیکه تو میرسی یک کارت هویت به دست میآوری. این کارت مهم است. همیشه کارت خود را با خود داشته باش. اگر پولیس سوال کرد، کارت خود را نشان بده.

Ausweis_Dari

کارت سبز:

مرحلهء اجازه دادن به قضیه یی پناهندګی آغاز میشود.  در کجا زندګی میکنی؟ آیا در ترایسکیرخن هستی؟ تو اجازه داری که از اولین محل پذیرش خارج شوی. تو میتوانی ترایسکیرخن را تماشا کنی، اما تو اجازه نداری به وین بروی. در نقشه تو سرحدات را میبینی. در ساحه نارنجی (ناحیه بادن) اجازه گشت وگذر داری. اگر تو از سرحد ساحه نارنجی بگذری، میشود که پولیس برای تو جزای سنگین بدهد.

کارت سفید:

قضیه پناهندگی تو در اتریش است. تو یک جای نو برای بود و باش بدست میآوری. شاید تو به یک قسمت دیگر اتریش بروی، در یک ایالت دیگر. گاهی به وقت ضرورت میباشد تا که یک جای خالی شود.

آیا از فامیل تو کدام شخص در اتریش زندگی میکند؟ لطفأ آنرا به اداره فدرال امور خارجی ها وپناهندگی بگو.

نزد داکتر

Infopoint Traiskirchen

یک داکتر ترا معاینه خواهد کرد٬ او میخواهد بداند که آیا تو صحتمند هستی٬ داکتر شش های ترا معاینه میکند٬ اگر تو مریض باشی به تو دوا میدهد٬ علاوه بر آن تو میتوانی خود را واکسین کنی.‫‫ ‫

‫ایا درد داری؟ احساس مریضی میکنی؟ لطفا به دکتر بگوکه خود را چطور احساس میکنی.