د پناه د غوښتنلیک اجازه لیک په ترایسکیرخن کې

ادارې او محکمې

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

د بهرنیانو چارو او د پناهندګۍ فدرال اداره د ختیز لمړۍ استوګنې ځای

تصمیم نیسی چې آیا ستا د پنا غوښتنی پروسه په اتریش کی څیړل کیږي


Otto Glöckelstraße 24, 2514 Traiskirchen, Haus 17 02252 5052-7171bfa-east-ost-einlaufstelle@bmi.gv.at
www.bfa.gv.at

فدرال اداري محکمه

د شکایت په وخت کی د بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداری تصمیم څیړي

Erdbergstraße 192 – 196, 1030 Wien,
Derfflingerstraße 1, 4020 Linz,
Schlögelgasse 9, 8010 Graz,
Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck
01 60149 0einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at

خیریه موسسې

په ترایسکیرخن کی تا سره حقوقی مشاورین مرسته کوی، مشوره ورکول وړیا ده.

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

ARGE د دیاکوني او د حقوقي مشاوریت فولکس هیلفی

حقوقی مشاورین تا سره د پناه غوښتنې د غوښتنلیک د اجازه نامې په برخه کي مرسته کوي

د ختیزد لمړي استوګنې ځای

01 405 62 95 ,
02252 547 26
beratung.traiskirchen@diakonie.atwww.diakonie.at

د بشر د حقوقو ټولنه په
اتریش کی

حقوقي مشاورین تاسره د پناه غوښتنې د اجازې د لاسته راوړلو په بهیر کې مرسته کوي

د ختیزد لمړي استوګنې ځای


0664 8838 0552traiskirchen@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at

دا موسسات هم کولی شي تاسره مرسته وکړي. د دوی مشورې وړیا ده.

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

د بشر د حقوقو ټولنه د اتریش- دوبلن مشاوریت

تا سره په سفر کی هغه هیواد ته چی د اروپا د اتحادیی غړی دی، مرسته کوي. هلته ستا د پناه غوښتنی پروسه څیړل کیږي

د ختیزد لمړۍ استوګنې ځای،۷ ودانۍ

0 (732) 784564
0664 822 7480
traiskirchen@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at/dublin.html

د دیاکونی حقوقی مشاوریت

د پناه غوښتلو د پروسی په برخه کی د ستا پوښتنو ته ځواب
درکوي

Pfaffstättner Straße 31b, 2514 Traiskirchen02252 547 26beratung.traiskirchen@diakonie.atwww.fluechtlingsdienst.diakonie.at/einrichtung/arge-rechtsberatung-regionalstelle-traiskirchen