د پناه د غوښتنلیک اجازه لیک په ترایسکیرخن کې

ادارې او محکمې

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

د بهرنیانو چارو او د پناهندګۍ فدرال اداره د ختیز لمړۍ استوګنې ځای

تصمیم نیسی چې آیا ستا د پنا غوښتنی پروسه په اتریش کی څیړل کیږي


Otto Glöckelstraße 24, 2514 Traiskirchen, Haus 17 02252 5052-7171bfa-east-ost-einlaufstelle@bmi.gv.at
www.bfa.gv.at

فدرال اداري محکمه

د شکایت په وخت کی د بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداری تصمیم څیړي

Erdbergstraße 192 – 196, 1030 Wien,
Derfflingerstraße 1, 4020 Linz,
Schlögelgasse 9, 8010 Graz,
Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck
01 60149 0einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at

خیریه موسسې

په ترایسکیرخن کی تا سره حقوقی مشاورین مرسته کوی، مشوره ورکول وړیا ده.

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

دا موسسات هم کولی شي تاسره مرسته وکړي. د دوی مشورې وړیا ده.

[table “33” not found /]