خیریه مؤسسې

په ترایسکیرخن کی تا سره حقوقی مشاورین مرسته کوی، مشوره ورکول وړیا ده.
دا مؤسسات هم کولای شي تاسره مرسته وکړي. د دوی مشورې وړیا ده.

څوک؟

څه شی؟

چیرته؟

تليفون

برېښلیک

انټرنیټ

د دیاکونی او ARGE- فولکس هیلفی حقوقی مشاوریت

تا او ستا د استازي سره په شکایت کی مرسته
.کوي

Wattgasse 48 3. Stock
1170 Wien
01 4056 295beratung.ost@diakonie.atwww.fluechtlingsdienst.diakonie.at/einrichtung/arge-rechtsberatung-regionalstelle-wien-und-oesterreichweite-koordination

د اتریش د بشر د حقوقو
اتحادیه

تا او ستا د استازي سره په شکایت کی مرسته
.کوي

Alser Straße 20/21, 1090 Wien
01 4090 480re.wien@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at

د اتریش د بشر د حقوقو
اتحادیه – وطن ته د بیرته تګ
مشاوریت

تا سره په دوطلبانه بیرته تګ کی وطن ته
.مرسته کوي

Alser Straße 20/5, 1090 Wien0664 8210587rueckkehr@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at/rueck.html

د اتریش کاریتاس

تا ته وایي چی کوم کاریتاس تاته نیژدی
. دي

Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien
01 488 31-0office@caritas-austria.atwww.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge

د اتریش کاریتاس
وطن ته د بیرته تګ لپاره
مرسته

تا ته وایی چی کوم کاریتاس تاته نیزدي دي. او تا سره په دوطلبانه بیرته تګ کی وطن ته مرسته
. کوي

Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien01 48831 447rueckkehrhilfe@caritas-austria.at www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/beratung-vertretung/rueckkehrhilfe-reintegration/irma-rueckkehrberatung/

د اتریش سور صلیب

تاسره ستا د مور او پلار په پیدا کولو کی مرسته کوي. اوستا د مور او پلار سره د اتریش په راتګ
.کیمرسته کوي

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien01 58900 126tracing@roteskreuz.atwww.roteskreuz.at/migration-suchdienst/suchdienst/

داتریش سور صلیب د کورنۍ بیا یوځای کیدو

تاسو سره د کورنۍ بیا یوځای کیدو غوښتنه
.کې مرسته کوي

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien 01 58900 789fzf@roteskreuz.athttp://meinefamilie.roteskreuz.at/minderjaehrige/

تنظیم پناهندگی در اتریش
ازول کوردیناسیون

تا ته وایی چی کوم مسلکی کسان تاسره
.نیزدی دي

Burggasse 81/7, 1070 Wien01 53212 91asylkoordination@asyl.atwww.asyl.at

د اتریش د انتگراسیون فوند

کله چی پناه او یا د اقامت یو کلنه ویز ولری تا سره مرسته کوي. تا سره د ژبی په زده کړه کی، په مسلککی او د جامعی سره پ بلدیدلو کی مرسته
.کوي

Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien01 71510 51wien@integrationsfonds.atwww.integrationsfonds.at

UNHCR- اتریش کی

مشوره نه ورکوي. کله کله د ډیرو سختو
قضیو په اړه د ادارو سره خبری کوي. د
خپل استازی نه پوښتنه وکړه چی آیا هغه
غواړي چی د دغه سازمان سره اړیکی
.ټینګی کړي

Wagramer Straße 5, PO Box 550, 1400 Wien01 26060 5306ausvi@unhcr.orgwww.unhcr.at