سازمان های کمک کننده در وین

و این سازمان ها در وین هم میتوانند کی همرای خودت کمک کنند. در جاهای دیگر اتریش هم سازمان های خیریه میباشد. این مشوره مجانی است.
تو میخواهی بفهمی کی این مؤسسه ای کمک کننده در کجا است؟ از نماینده خود پرسان کن.

کی؟

چی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

مشاو ریت حقوقی
دیاکونی و فولکس هیلفی

تورا و نماینده تورا در بخش شکایت نامه کمک میکند

Wattgasse 48 3. Stock
1170 Wien
01 4056 295beratung.ost@diakonie.atwww.fluechtlingsdienst.diakonie.at/einrichtung/arge-rechtsberatung-regionalstelle-wien-und-oesterreichweite-koordination

اتحادیه حقوق بشر اتریش

تورا و نماینده تورا در بخش شکایت نامه کمک میکند

Alser Straße 20/21, 1090 Wien
01 4090 480re.wien@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at

اتحادیه حقوق بشر اتریش - مشاوریت بازگشت به کشور

ترا به برگشت داوطلبانه تو به کشورت کمک میکند


Alser Straße 20/5, 1090 Wien0664 8210587rueckkehr@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at/rueck.html

کاریتاس اتریش

به تو میگوید که کدام کاریتاس در نزدیک تو واقع است

Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien
01 488 31-0office@caritas-austria.atwww.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge

کاریتاس اتریش
کمک برای بازگشت به کشور

به تو میگویند کدام کاریتاس در نزدیکی تو است. ترا به بازگشت داوطلبانه به کشورات کمک میکند

Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien01 48831 447rueckkehrhilfe@caritas-austria.at www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/beratung-vertretung/rueckkehrhilfe-reintegration/irma-rueckkehrberatung/

صلیب سرخ اتریش

ترا در پیدا کردن والدین ات کمک میکند

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien01 58900 126tracing@roteskreuz.atwww.roteskreuz.at/migration-suchdienst/suchdienst/

صلیب سرخ اتریش

والدین ترا به آمدن به اتریش کمک میکند

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien 01 58900 789fzf@roteskreuz.athttp://meinefamilie.roteskreuz.at/minderjaehrige/fa/

تنظیم پناهندگی در اتریش
ازول کوردیناسیون

به تو میگوید که کدام اشخاص مسلکی در نزدیک تو هستند

Burggasse 81/7, 1070 Wien01 53212 91asylkoordination@asyl.atwww.asyl.at

فوند انتگراسیون اتریش

ترا کمک میکنند که پناهندگی و یا ویزه اقامت یکساله داشته باشی. ترا در لسان، مسلک، همزیستی با جماعت حمایت میکند

Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien01 71510 51wien@integrationsfonds.atwww.integrationsfonds.at

دفتر مهاجرین ملل متحد UNHCR - در اتریش

مشوره نمیدهد. بعضی اوقات در باره قضیه های دشوار با ادارات صحبت میکند. از نماینده ات بپرس که آیا او میخواهد با این سازمان تماس بگیرد


Wagramer Straße 5, PO Box 550, 1400 Wien01 26060 5306ausvi@unhcr.orgwww.unhcr.at