توو فامیل تو

چطور میتوانی فامیل خود را دوباره پیدا کنی؟

تو خبر نداری که والدین٬ خواهر و برادر تو در کجا هستند؟ فامیل توخبر ندارد که تو در کجا هستی؟ کارمندان جستجوی صلیب سرخ ترا کمک میکنند.

تو باید یک درخواست برای صلیب سرخ نوشته کنی٬ تا فامیل و خویشاوندان ترا جستجو کنند. نام سفارش «درخواست جستجو کردن» است. نماینده تو وسرپرست تو ترا کمک میکنند که درخواست جستجوکردن را نوشته کنند. در صلیب سرخ درخواست جستجو کردن مصرف پولی ندارد.

صلیب سرخ کوشش خود را میکند. پالیدن فامیل تو به وقت زیاد ضرورت دارد و بسیار دوام میکند. تو خودت هم میتوانی برایت چیزی بکنی، مثلأ دیگران را بپرس٬ رفیقای خود را بپرس٬ ازهموطنان ات هم پرسان کن.

متأسفانه بعضی اوقات جستجوی صلیب سرخ بدون نتیجه میباشد. اشخاص پیدا نمیشوند٬ ویا جواب آن غمگین کننده میباشد اگر اشخاص مریض ویا فوت کرده باشند.

اداره فدرال امور خارجي ها وپناهندگي میخواهد بداند، که خانواده تو درکجا است؟ اداره فدرال امور خارجي ها وپناهندگي خانواده ترا جستجو میکند. در قانون ذکر شده که تو باید به این اداره همکاری کني. از نمای نده خود سوال کن. اگر نمیخواهي که خانوادهء خود را جستجو کني، پس به ادارهء فدرال بگو، واین را هم بگو که چرا نمیخواهي.

میتواند فامیلت به اتریش بیاید؟

میخواهی والدین ات نزد تو بیاید؟ تو این حق را داری که با والدین ات یکجا زندگی کنی. این را «با هم یکجا شدن فامیل» مینامند. شرایط زیادی وجود دارد. طورمثال: عمر تو از ۱۸ سال پایینتر است. وقتیکه تودرخواست برای «باهم یکجاشدن فامیل» ارائه میکنی. تو پناهندگی داری ویا از ۳ سال به این طرف ویزه اقامت در اتریش را داری.

باهم یکجا شدن فامیل دشوار است ومیشود که بسیار وقت دوام کند. فامیل خودت باید به سفارت اتریش یک درخواست بدهد. لطفأ درمورد باهم یکجا شدن فامیل از نماینده و یا سرپرست خود کمک مطالبه کن. آنها ترا کمک میکنند.

معلومات بیشتر در این صفحه انترنت:  Suchdienst vom Roten Kreuz
اینجا میتوانی ببینیکه ایا تو مورید جستجو قرار گرفته ای. با گزشتن عکس خود تو میتوانی فامیل خود را جستجو کنی: www.tracetheface.org.