اشخاص مسلکي برای تو

مشاورحقوقی، نماینده قانونی

آیا سن تو پااینتراز ۱۸ سال است؟ تو از اشخاص مسلکی کمک بدست می اوری.

این شخص مسلکی «مشاور حقوقی» نامیده میشود. او برای تو بدون پول کار میکند. او تورا در اجازه دادن به قضیه پناهندگی تو، همراهی میکند. سوال کن: محل کار مشاورین حقوقی در ترایسکیرخن کجا است؟ مشاورین حقوقی در مراکز مراقبت های ویژه در کجا کار میکنند؟ در کدام روزها انها کار میکنند؟

بعدأ اشخاص دیگر ترا کمک میکنند. تو در اتریش «نماینده قانونی» داری. نماینده تو متوجه میباشد تا حقوق تو در جریان قضیه پناهندگی تو مراعات شود.

بسیاری اطفال و نوجوانان به مشاور حقوقی و نماینده خود «وکیل» میگویند.

هر شخص زیرسن سرپرست قانونی دارد. این سرپرست همرای تو کمک میکند:

  • بودوباش (زندگی کردن)
  • مکتب
  • صحت

از اشخاص مسلکی هر نوع سوال کرده میتوانی. آنها به تو جواب میدهند. آنها برای تو وقت دارند. همیشه سوال کن، چطور تو با اشخاص مسلکی تماس گرفته میتوانی. نمبر تیلفون او را بپرس. به اشخاص مسلکی تیلفون کن.