پروتوکول/نوشته

حرف های تو

تمام چیز های را که تو در مصاحبه گفتی مامور دولت آنرا نوشته میکند. این سند بنام پروتوکول یاد میشود. پروتوکول برای تصمیم پناهندگی تو خیلی مهم است.

در آخر مصاحبه پروتوکول مصاحبه به صدای بلند خوانده میشود. ترجمان برای تو دقیق میگوید آنچه در آن نوشته شده است. خوب بشنو. تمام چیزها باید در پروتوکول صحیح باشند. تمام چیزها باید آنطور نوشته شده که تو گفته یی. آیا چیزی را فراموش کرده یی؟ پس آنرا حالا بیان کن. پروتوکول نا مکمل است؟ در پروتوکول اشتباه است؟ لطفأ عاجل این را بگو! این اصلاح خواهد شد.

بعدأ تو باید هر صفحه را امضاء کنی. امضاء تو این معنا را دارد: پروتوکول صحیح است. تمام آن حقیقت دارد. فقط وقتیکه تمام آن درست بود بعد میتوانی آنرا امضاء کنی.

در پایان مصاحبه، تو میتوانی فوتوکاپی پروتوکول را بدست بیآوری.
برای بدست اوردن فوتوکاپی آن خواهش کن!

سخنان تو کنترول میشود

اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي، آنچه تو گفته یی در باره آن معلومات میکند، مامور دولت مانند پولیس مخفی کار میکند. او در باره کشور تو گذارشهای زیاد را مطالعه میکند.

شاید او در کشور تو تحقیق کند، شاید یک نفر در منطقه شما تحقیق کند. او میپرسد که آیا قصهء تو صحیح است. نام تو به ادارات و پولیس کشور تو گفته نمیشود.
تو این کنترول را نمیخواهی؟ به نماینده و اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي بگو و بگو که چرا.

یک مصاحبهء دیگر؟

اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي از مصاحبه یک پروتوکول دارد، بعضی اوقات مامور دولت میخواهد بیشتر بداند. پس تو دوباره به مصاحبه دعوت میشوی. مامور دولت همان شخص است که در مصاحبه اول بود. این مصاحبه مانند مصاحبه اول مهم است. مقررات مساوی مثل مصاحبه اول دارد.