مصاحبه ها بعد از رسیدن تو به اتریش

مسیر راه آمدن وسن

قبل از مصاحبهء تو پولیس عکس ترا میگیرد. از تمام ۱۰ انگشت٬ نشان انگشت ترا میگیرد، هیچ ترس نداشته باش.

نشان انگشتان تو درکمپیوترثبت میشود. یک شخص میتواند نام خود را تغییر دهد اما نشان انگشت هر کس همیشه یک قسم میباشد. تمام ادارات پولیس در اروپا با یکدیگر همکاری میکنند. آنها نشان انگشتان را در کمپیوتر با هم مقایسه میکنند، پولیس فورأ می بیند اگر تو در کدام مملکت دیگر درخواست پناهندگی داده باشی. مطابق لایحه دوبلن قضیه پناهندگی تو شروع میشود.

تمام اسناد/کاغذهای خود را به پولیس نشان بده! طورمثال: پاسپورت٬ اسناد داکتر، تصدیقهای مکتب وعکس ها. پولیس به این معلومات ضرورت دارد. پولیس میتواند اسناد ترا بررسی کند.

پولیس از تو سوالات میکند٬ طورمثال به این موضوعات:

  • زادگاه/ وطن تو
  • خانواده/ خویشا وندان
  • تاریخ تولد/ عمر
  • راه/ سفر/ کشورها

آیا تو معلومات حاصل کرده یی؟ ازکدام کسی؟ طور مثال ازشخصی که ترا به اتریش اورده است؟ اکثراوقات معلومات این اشخاص غلط میباشد. لطفأ به پولیس قضیه حقیقی را بیان کن، ولطفأ آنچه را که میدانی بگو.

به تمام سوالها هر قدر خوب که میتوانی جواب بگو. اگر کدام جواب را نمی فهمی، بگو «من نمی فهمم» فقط چیزی را بگو که تو آنرا دقیق می فهمی. لطفأ حقیقت را حکایت کن.

تجارت انسانها چه است؟ تجارت با اطفال چه است؟ بعضی انسانها, اطفال و نوجوانان به اتریش تنها آورده میشوند. این اطفال ونوجوانان باید کار کنند٬ گدایی کنند، دزدی کنند ویا برای معاملات جنسی فروخته میشوند و آنها مجبور میشوند. تجارت اطفال ممنوع است. کارکردن اطفال ممنوع است. تمام اطفال ونوجوانان مطابق قانون محافظت میشوند. لطفأ بگو اگر تو مجبور باشی برای کسی دیگری کار بکنی. لطفأ بگو اگر تو کدام طفل را میشناسی که مجبور به کردن کار است. پولیس اطفال و نو جوانان را کمک میکند.

در پایان مصاحبه با پولیس تمام چیزی که نوشته شده برای تو بلند خوانده میشود. آنچه نوشته شده ترجمان به تو دقیق همه را میخواند، خوب بشنو.

آیا پروتوکول همانطور نوشته شده چیزیکه تو گفته یی؟ اگر برای تو درست باشد آنرا امضاء کن. تو بعدتر مصاحبه های متعدد دیگری هم داری و تمام مصاحبه های تو با هم مقایسه میشوند.

تو میتوانی یک فوتوکاپی این پروتوکول را بدست بیآوری. خواهش یک فوتوکاپی مصاحبه را بکن.

یک مصاحبه ای دیگر در ترایسکیرخن؟

گاهگاهې تو یک وعده ای ملاقات برای مصاحبه با ادره ای فدرال امور خارجي ها و پناهندگي میداشته باشي. در صورت داشتن قرار ملاقات در ترایسکیرخن تعمیر 17 میروی. انجا یک اطاق انتظار میباشد. لطفأ منتظر باش، یک شخص تورا برای مصاحبه با خود میبرد.

در مصاحبه مهمترین موضوعات میباشند: مسیر راه آمدن تو وسن تو .لطفأ همه چیز رامفصل بگو!

میخواهی چیزې بنوشی؟ به تفریح ضرورت داری؟ لطفأ بگو.
مریض هستی؟ لطفأ بگو.

آیا من باید آلمانی گپ بزنم؟

تو میتوانی به زبان خود گپ بزنی. درهر مصاحبه ترجمان است٬ ترجمان آلمانی و زبان ترا میفهمد. آنها دقیق آنرا به آلمانی میگویند چیزیرا که تو به زبان خود گفته یی. آنها بتو دقیق میگویند آنچه را که ماموردولت\ مصاحبه کننده پرسیده است.

ترجمانان زبانرا ترجمه میکنند٬ آنها قاضی نیستند. ترجمانان اجازه ندارند که نظر خود را ارائه کنند. ترجمانان باید بی طرف باشند. ترجمان اجازه ندارد که در بارهء تو به دیگران چیزی بگوید.
اگر تو حرف ترجمان را نمیفهمی، لطفأ هرچه زود تر بگو. این کدام نتیجه و عواقب منفی ندارد.