ادارات، اشخاص و مراحل

خردسالان میتوانند در اتریش اقامت بدست بیاورند:

این همه پیچیده است تو از اشخاص مسلکی کمک بدست اورده میتوانی.
از اشخاص متخصص سوال کن.