خوش آمدید!

توحالا دراتریش هستی.
امید است صحتمند باشي وبدون تکلیف به اتریش آمده باشی.

این معلومات برای تو قضیه یې / پروسه پناهندگی ترا دراتریش توضیح میدهد. برای تو حقوق ترا ومکلفیت های ترا نشان میدهد.

برای قضیه پناهندگی معلومات کافی بدست بیاور٬ وتو باید بدانی که پروسه پناهندگی چگونه پیش میرود.

ما٬ یک گروپ مشترک از متخصصین و نوجوانانی که در جریان قضیه یی پناهندگی قرار دارند٬ این معلومات را برایت تهیه کرده ایم.

اتریش

اتریش یک کشور است در اروپا٬ اتریش عضو اتحادیه اروپا است. در اتحادیه اروپا ۲۸ مملکت عضویت دارند ٬ مانند آلمان ٬ فرانسه ٬ مجارستان و یونان. پایتخت اتریش ویانا میباشد.

در اتریش اطفال و نوجوانان حمایت میشوند.
تو در اتریش از طرف پولیس حمایت میشوی. تو در اینجا در امن هستی.
آیا ترس داری؟ کسې ترا تهدید میکند؟
لطفأ با پولیس حرف بزن.

مشکلات؟ سوالات؟

آیا معلومات زیاد میخواهی؟ در قضیه یی پناهندگی ات چیزی را نمی فهمی؟ آیا در قضیه پناهندگی تو بعضی چیزها متفاوت از آن است آنچه در اینجا ذکر شده است؟ میشود که چنین باشد.

لطفأ با کسی که مورد اعتماد تو است حرف بزن. بطور مثال: مشاور حقوقی٬ نماینده خودت  و یا یک شخص از سازمان های کمک کننده. تو حقوق داری و باید حقوق خود را بدانی. تو میتوانی کمک به دست بیاوری.

تو میتوانی معلوات مربوطه را از مشاورین  حقوقی و نماینده قانونی بدست بیاوری.