عمرتو

در اتریش عمر تو مهم است٬ اشخاصی که سن شان از ۱۸ سال بیشتر باشد، ازجمله «کلانسالان» میباشند. اطفال و نوجوانان «اشخاص زیرسن» اند. همرای اطفال و نوجوانان به مقایسهء بزرگسالان رفتار دیگری صورت میگیرد. لطفأ در مورد سن خود حقیقت را بگو.

Kalender_Dari

آدم میتواند هر تاریخ را ازجنتری های دیگر تبدیل کند. این کار را پولیس میکند.

بعضی اطفال ونوجوانان هیچ سند را نمیداشته باشند که سن شانرا نشان بدهد که انها چند ساله هستند. بعضی اوقات انها مجبور هستند که سن خود را تعین کنند. آنها باید برای تشخیص سن به داکتر بروند.

«معنای تشخیص کردن سن» يعني: یک داکتر طب معاینات طبی اجرا میکند که توسط ان عمر را تعیین میکند. عکس
گرفتن از بازو، دندانها ومعاینه بدن.

تونمیخواهی درپیش روی داکترلباسهایت را بکشی؟ باوجود آن بازهم باید به وعده ملاقات بروی. بگو که تو نمیخواهی لباسهایت را بکشی. عواقب منفی ندارد.

نتیجه؟

داکتر نتیجه را به اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي میگوید. اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي آنرا به تو میگوید آیا تو «شخص زیرسن» (سن پایینتر از ۱۸) و یا «کبیر» (سن بالاتر از ۱۸) هستی. این سن تو برای ادارات اتریش است.

اگر تو بزرگسال (از ۱۸ سال بالاتر) هستی، همرای تو به قسم دیگر رفتار میشود. تو در خانه هاییکه برای بزرگسالان است، زندگی میکنی. شاید تو مجبور شوی، که به یک کشور دیگر اتحادیه اروپایی بروی. (معلومات راجع به لایحهء دوبلن).

شاید این سن برای توغلط باشد. به مجردیکه تو در قضیه پناهندگی ات اولین تصمیم را بدست بیاوری میتوانی به این نتیجه «نی» بگویی، یعنی شکایت کنی.