پناهند گی و یا ویزه اقامت موءقتی؟

مصاحبه ها گذشتند. اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي باید کار کند. لطفأ حوصله کن. چند هفته و یا چند ماه دوام میکند. بعد از آن تو جواب را بدست میآوری. انتظار کردن برای اطفال و نوجوناان یک وقت بسیار مشکل است.

چه کرده میتوانی؟

 • با سرپرست های خود صحبت کن، با رفقای خود ببین و حال خود را برایشان بیان کن.
 • چیزهای را انجام بده که برای تو خوش آیند باشد.
 • از وقت استفاده کن. چیزهای نو را بیآموز مانند لسان آلمانی.
 • به مکتب برو، و برای آموزش مسلکي یک جای را جستجو کن.
اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي باید قوانین را مراعات کند. قانون مهم بنام «کانوانسیون ژینوا برای مهاجرین» یاد میشود. در آن ذکر شده کدام اشخاص پناهندگی را بدست میآورند. اشخاصی میتوانند پناهندگی بدست بیاورند که در کشور خود تهدید میشوند و هیچ نوع حمایت ندارند.
طور مثال: اطفال و نوجوانان با مشکلات بزرگ بخاطره دین خود مواجه هستند.
طور مثال: بچه ها مجبور هستند مسلح بجنگند.
طور مثال: دخترها مجبور هستند خلاف خواست شان ازدواج کنند.
طور مثال: دخترها باید سنت شوند.
آیا میخواهی دقیق بدانی که در «کانوانسیون ژینوا برای مهاجرین» چه نوشته شده؟
پس از نماینده خود بپرس.

جواب/تصمیم اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي توسط پوست به نماینده تو فرستاده خواهد شد. تصمیم مثبت یا منفی میباشد. نماینده ات فیصله نامه را برایت توضیح میکند.

آیا جواب مثبت گرفته یی؟

پناهندگی

پناهندگی: بعضی ها این را به نام «پناهندگی بزرگ» و یا «پاسپورت بدست آوردن» مینامند.

اتریش برای تو پناهندگی میدهد. پناهندگی این معنا را دارد که:

 • تو اجازه زندگی کردن را در اتریش داری.
 • اقامت ۳ ساله در اتریش داری. بعد از ۳ سال: اگر تو در وطنت بازهم مورید تهدید باشی اقامت دایم برای تو داده میشود.
 • تو میتوانی کار کنی.
 • سن تو از ۱۸ سال پاینتر است، در این حال میتوانی والدین خود را به اتریش بخواهی.
 • تو یک پاسپورت بدست آورده میتوانی. نام آن پاسپورت کانوانسیون است. با آن تو سفر کرده میتوانی.

ویزه اقامت موءقتی

 بعضی ها این را به نام «پناهندگی کوچک»، « ویزه»، و یا «پاراگراف ۸» یاد میکنند.

ویزه اقامت موءقتی را اشخاص بدست میآورند که در کشور خود در امن نیستند.
طور مثال: در کشورش خطر جنگ داخلی و مرگ وجود دارد.
طور مثال: اطفال و نوجوانان مریضی سختی دارند و در کشور شان تداوی نمیشوند.

ویزه اقامت موءقتی این معنا را دارد:

 • تو حق اقامت در اتریش داری. این برای یکسال اعتبار دارد. میشود که تمدید شود. نماینده تو باید درخواست کند. لطفأ نماینده خود را بپرس. اگر تو ۱۸ ساله باشی باید درخواست را خودت بنویسی. تو باید قبل از اینکه یکسال پوره شود درخواست بدهی. ممکن است ویزهء تو برای ۲ سال تمدید شود.
 • تو میتوانی کار کنی.
 • بعد از ۳ سال اقامت تو تمدید شد؟ تو کمتر از ۱۸ سال داری. در این حال تو والدین خود را به اتریش خواسته میتوانی.
 • تو میتوانی پاسپورت بدست بیآوري، که بنام «پاسپوت خارجی ها» یاد میشود، تو توسط آن سفر کرده میتواني.

تو میخواهی «پناهندگی» بدست بیآوری؟ لطفأ با نماینده خود حرف بزن. نماینده تو میتواند با تو یک شکایت نامه به محکمه اداري فدرال بفرستد. ۴ هفته وقت است که شکایت نامه فرستاده شود. ویزه اقامت موءقتی را به هر حال میداشته باشی.