هیأت تحریر

مسئول محتوای این صفحه

UNHCR
در اتریش
Wagramer Straße 5
A-1400 Vienna
+تلفن: ۴٠۴٨ ٢۶٠۶٠ ١(٠) ۴٣
+فکس: ۷۶٩٥٨ ٢۶٠۶٠ ١(٠) ۴٣
ausvi@unhcr.org

 

محتوای این سایت اینترنتی بر اساس یک کتابچه اطلاعات که از طرف دفتر UNHCR در اتریش و اداره فدرال امور خارجي ها وپناهندگي انتشار یافته. این معلومات را برای اطفال و نوجوانان ،زیر ١٨ سال، که تنهایی در اتریش هستند و درخواست پناهندگی کرده اند میباشد.

خاصتآ اظهار سپاس از  ورینا کراوزنکر، ماریا موزر، ورینا پلوتزر و مارتین ورزنرینر و ۵۰ تن جوانانیکه از کشور های افغانستان، چین، فدراسیون روسیه و سوریه اند و با ما همکاری مشترک نمودند.

 از حمایت نماینده یی ARGE –  مشاوریت حقوقی دیاکونی و فولکس هیلفی، ازول کوردیناسیون در اتریش، اداره فدرال امور خارجي ها وپناهندگي، وزارت داخله، محکمه اداری فدرال، دیاکونی دویچ فایسترزت، دون بوسکو- پروژه ابراهام، سازمان بین المللی برای مهاجرین، سازمان حقوق بشر اتریش و سازمان پروژه انتگراسیون هاوس – کاروان ابراز تشکر مینماییم.

گرافیک : مارلین بوهم

تصویر: ماگدالینه اورتلیب

ترجمه: لیمه آصف ٬ تمنا ایوبی ٬ ھاله شاھرخ

سایت اینترنتی و طرح

fhstplogo

تیم پروژه:

یاکوب وینکلر، شتفانی شیندلر، پتر الکساندر کپچیاک ، یاکوب دوپلر، لورنس کورمر، سیمون راینسبرگر، لوکاس شتاینمتس، لوکاس باخشول، اولریکه ویلندر، ماریا حانا، ،غسان چلداوی، سلطان مسعود عمرزی

مدرسه عالی سنکت پولتن