خپرندوی

د دی پاڼی د خپرونو ضمه وار

اتریش کی د UNHCR د دفتر
Wagramer Straße 5
A-1400 Vienna
+اړيکی: ۴٠۴٨ ٢۶٠۶٠ ١(٠) ۴٣
+فکس: ۷۶٩٥٨ ٢۶٠۶٠ ١(٠) ۴٣
ausvi@unhcr.org

 

د دی پاڼی مطالب په اتريش کی د UNHCR د خپرونو اود بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداری د معلومات پر بنسټ برابر شوی دی. دا معلومات د ۱۸ کلنو نه ټيټ ماشومانو او تنکی ځوانانو لپاره دی چی يوازمی اتريش کی ژوند کوي او پخوا يي دلته د پناه غوښتنی غوښتنليک ورکړی وي.

په خاصه توګه مننه د ،ورینا کراوزمنکر، ماریا موزمر، ورینا پلو تڅر, مارتین ورڅنراینر او له هغو ۵۰ تنو ځوانانوڅخه چې د افغانستان، چین، ستوریې او د روستیې د فدراستیون له هیوادونو څخه دي او مونږ ستره یې ګډ کار کړی دي.

د دغو ادارو د استتازمو د ملتړ څخه مننه کوو ARGE – حقوقی مشاوریت، دیاکونی او فولکس هیلفی ازمول کوردیناستیون په اتریش کی د بهرنیانو د چارو او د پناهندګۍ فدرال اداره د کورنیو چارو وزمارت فدرال اداري محکمه دیاکونی دویچ فایستریتث دون – بوستکو- پرویکت ابراهام د مهاجرینو لپاره نړیوال ستازممان د اتریش د بشر د حقوقو ستازممان او د پرویکت انتگراستیون هاوس – کاروان ټولنه.

گرافیک: مرلینی بوهم

انځور: ماگدالینه اورتلیب

ژ با ړه: خالد خان، لیمه آصف، فرید سید، امیر بهاوی، عبدالله ناصری او عبدالوهاب امرخیل

ويب پاڼه او ډيزاين

fhstplogo

تیم پروژه: یاکوب وینکلر، سلطان مسعود عمرزی ، شتفانی شیندلر، پتر الکساندر کپچیاک ، یاکوب دوپلر، لورنس کورمر، ستیمون راینسبرگر، لوکاس شتاینمتس، لوکاس باخشول، سلطان مسعود عمرزی، اولریکه ویلندر، ماریا حانا

FH St. Pölten