تا لپاره مسلکی خلک

حقوقی مشاور، قانونی استازی

آیا ستا عمر له ۱۸ کلو څخه ټیټ دئ؟ ته دمسلکی کسانو لخوا مرسته تر لاسه کوې.

دغه مسلکی سړی «حقوقی مشاور» نومیږي. هغه ستا لپاره وړیا کار کوی. هغه تاسره د پناه غوښتنی د پروسې د اجازې د لاسته راوړلو لپاره ملګرتیا کوی. پوښتنه وکړه چې په ترایسکیرخن کې حقوقیډير شمير کوچنيان او تنکي ځوانان حقوقی مشاورين د “وکيل” په نوم پيژني. : مشاورین چیرته کار کوی. پوښتنه وکړه چې حقوقی مشاورین د پاملرنې په خاص مرکز کې چیرته کار کوی. پوښتنه وکړه چې حقوقی مشاورین په کومه ورځ کار کوي؟

وروسته له تا سره نور مسلکي کسان مرسته کوي. ته په اتریش کې یو “قانوني استازی” لرې. ستا استازی دې ته پام کوی چې د پناه غوښتنې په قضیه کې د تا د حقوقو درناوی وشی.

ډير شمير کوچنيان او تنکي ځوانان حقوقی مشاورين د «وکيل» په نوم پيژني.

هر ماشوم یو “قانوني سرپرست” لري. دا سرپرست تا سره مرسته کوي

  • اوسیدل
  • ښوونځی
  • روغتيا

له مسلکی خلکوڅخه کولای شی هرډول پوښتنه وکړی. هغوی تاته ځواب درکوی. هغوی د تا لپاره وخت لري. د هغوی سره تلیفونی اړیکی نیولی شې. د تلیفون لمبر یی وغواړه.