اجازه نامه درخواست پناهندگی در ترایسکیرخن

ادارات و محاکم

کی؟چی؟کجا؟تلفنایمیلاینترنت

اداره فدرال امور خارجي
ها وپناهندگي -اولین محل پذیرش شرق

تصمیم میگیرد آیا قضیه پناهندگی
تو در اتریش بررسی میشود

Otto Glöckelstraße 24, 2514 Traiskirchen, Haus 17 02252 5053bfa-east-ost-einlaufstelle@bmi.gv.at
www.bfa.gv.at

محکمه اداری فدرال

در وقت شکایت تصمیم اداره فدرال
امور خارجي ها وپناهندگي را
بررسی مینماید

Erdbergstraße 192 – 196, 1030 Wien,
Derfflingerstraße 1, 4020 Linz,
Schlögelgasse 9, 8010 Graz,
Werner-von-Siemens-Straße 7, 6020 Innsbruck
01 60149 0einlaufstelle@bvwg.gv.at www.bvwg.gv.at

موسسات کمک کننده

در ترایسکیرخن مشاورین حقوقی ترا کمک میکنند، مشوره دادن رایگان است.

کی؟

چی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

مشاوریت حقوقی -ARGE دیاکونی و فولکس هیلفی

مشاورین حقوقی ترا در بخش اجازه
نامه درخواست پناهندگی کمک
میکنند

اولین محل پذیرش شرق

01 405 62 95 ,
02252 547 26
beratung.tr@diakonie.atwww.diakonie.at

اتحادیه حقوق بشر دراتریش

مشاورین حقوقی ترا در بخش اجازه
نامه درخواست پناهندگی کمک
میکنند

اولین محل پذیرش شرق

0664 8838 0552east-ost@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at

این موسسات هم میتوانند ترا کمک کنند. مشوره های شان رایگان است.

کی؟

چی؟

کجا؟

تلفن

ایمیل

اینترنت

اتحادیه حقوق بشر
مشاوریت اتریش- دوبلن

ترا در سفر به کشوریکه عضوه
اتحادیه اروپا است کمک میکند، در
جایی که قضیه پناهندگی تو بررسی
میشود.

اولین محل پذیرش
شرق، تعمیر ۷

0664 8499584 oder
0664 8521516
east-ost@verein-menschenrechte.atwww.verein-menschenrechte.at/dublin.html

مشاوریت حقوقی دیاکونی

راجع به قضیه پناهندگی به سوالهای
تو جواب میدهند

.
Pfaffstättner Straße 31b, 2514 Traiskirchen02252 547 26beratung.tr@diakonie.atwww.fluechtlingsdienst.diakonie.at/unsere-arbeit/beratung