آیا جواب منفی گرفته یی؟

جواب تو منفي است . تو پناهندگي را به دست نمی آوري.

آیا تو فکر میکنی که تصمیم اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي غلط است؟ تو با نماینده خود میتوانی یک شکایت نامه به محکمه اداري فدرال بفرستی. نماینده تو همه چیز را به تو توضیح کرده و به تو کمک میکند.

فقط ۴ هفته وقت داری که شکایت نامه را بفرستی.

محکمه اداري فدرال این کار را میکند

محکمه اداري فدرال قضیه ترا دوباره بررسی میکند. شاید محکمه اداري فدرال ترا به یک مصاحبه بخواهد. این ملاقات بنام «جلسه» یاد میشود. این همه با اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي مشابه میباشد. قاضی محکمه اداري فدرال یکبار دیگر قضیه را بررسی میکند.

محکمه اداري فدرال برای کار کردن به وقت نیاز دارد. لطفأ حوصله داشته باش. یک مدت را دربر میگیرد.

چه نوع فیصله ها / تصامیم وجود دارند؟

  • محکمه اداري فدرال تصمیم میگیرد که اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي باید موضوع پناهندگی ترا دقیقتر بررسی کند. از اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي تو یک جواب دیگری بدست میآوری.
  • محکمه اداري فدرال تصمیم اتخاذ میکند که تصمیم اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي غلط بود بعدأ. تو پناهندگی, ویزه اقامت موءقتی ویا حق ماندن را در یافت میکني و یا برای آنها ییکه قرباني تجارت انساني شده اند، حق ماندن داده میشود.
  • محکمه اداري فدرال تصمیم اتخاذ میکند که تصمیم اداره فدرال امور خارجي ها و پناهندگي صحیح بود. بعد از آن قضیه پناهندگی در اتریش به پایان میرسد.

 جواب منفی محکمه اداري فدرال؟

شکایت نامه
با نماینده خود صحبت کن. بعضی اوقات شکایت به ستره محکمه و یا محکمه عالی اداري مفید میباشد. این شکایت مغلق است، مقررات آن بسیار جدی میباشند. برای این شکایت نامه باید یک وکیل ترا کمک کند. وکیل شش هفته وقت دارد که شکایت نامه را بنویسد.

برگشت داوطلبانه
شاید میل داری به کشور خود برگردی. این یک تصمیم بزرگ است. با نماینده خود در این باره صحبت کن. تو میتوانی به کشور خود برگردی، وقتیکه نماینده تو برایت اجازه بدهد. به خاطر که این کار برای تو بهتر است.

تو برای برگشت به وطن کمک بدست آورده میتوانی. موسسات به سفر تو ترا کمک میکنند. آنها ترا در کشور خودت نیز کمک میکنند. تواینجامیتوانی جزییات کامل برای تماس با موسسات کمک کننده و ادارات و محاکم پیدا کنی.

باز داشت، توقیف چي است ؟ در وقت تعیین شده به پولیس حاضر شدن چي است؟
توقیف این معنا را دارد که تو بندی هستی. توقیف برای کسانی است که آنها مجبور هستند که اتریش را ترک کنند. نترس! اکثر اوقات اطفال و نوجوانان باید در توقیف نه باشند. ایا تو در توقیف هستی؟ لطفأ هر چه زود تر با مشاور حقوقی خود و یا نماینده خود تماس بگیر. به این ترتیب میتوانی یک شکایت نامه را ارا ئه کنی.

معنای، دروقت تعیین شده به پولیس حاضر شدن اینست، تو مجبور نیستي که در توقیف اخراج از کشور بماني، همچنان معنای این حرف این است، که تو باید به شکل منظم به پولیس بروي.